Tècnics Assessors Agroindustrials - Passatge del cep, 4 08720  Vilafranca del Penedès, Barcelona - Tel. 93 890 59 18 - montsebas@agroindustrials.cat
Montse Bas Obradors

Montserrat Bas Obradors

Enginyera Tècnica Agrícola amb més de 15 anys de experiència com a professional del sector. Propietària de Tècnics Assessors Agroindustrials, SLP, empresa situada a Vilafranca del Penedès.

Col·legiada 3.094 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya des del juny 2000.

Vida associativa i col·legial

 • Presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Desembre 2015
 • Tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España des de juny 2018.
 • Vicepresidenta de la Mutua General de Ingenieros Tecnicos Colegiados P.S. (MUNITEC) des de juny 2015.
 • Membre de l’Associació Catalana d’Enòlegs de Catalunya i l’Institució Catalana d’Estudis Agraris.

Trajectòria professional

 • Assessorament tècnic agroindustrial.
 • Projectes de llicència d’activitat llicència ambiental agroindústria (cellers, almàsseres…), agropecuaris, etc.
 • Projectes de llicències d’obra de construccions agrícoles i agroindustrials i moviments de terra, etc.
 • Valoracions de finques rústiques.
 • Informes de danys en finques rústiques.
 • Tramitació d’ajuts.
 • Inventaris i administració de finques.
 • Legalització de pous.
 • Estudis d’Impacte Ambiental i Paisatgístic.
 • Turisme rural.
 • Control de plagues i gestió d’assessorament tècnic en finques que apliquen criteris ecològics i de producció integrada.
 • Tècnic inscrit com a responsable tècnic d’explotacions pel Consell Català de la Producció Integrada.
 • Entitat Col·laboradora per la tramitació de DUN davant DAAM.
 • Entitat Assessora davant DAAM.
 • Gestió de grup i sol·licituds d’ajut Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya.
 • Tècnica habilitada per realitzar plans de dejeccions ramaderes davant DAAM.
 • Assessora en gestió integrada de plagues.
 • Tècnic acreditat al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya A61762013.
 • Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris.
 • Certificats energètics d’edificis existents.
 • Agent exclusiu de Pelayo per a la tramitació d’assegurances agràries.

Formació

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALSUniversitat de Vic 2008-2017.

MÀSTER DE PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS i TECNIC SUPERIOR especialització en Seguretat Laboral, Higiene Industrial i Medicina, Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Universitat Rovira i Virgili 2008-2009.

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya) 1998-2000.

Tècnics Assessors Agroindustrials

Els nostres serveis

Som una oficina tècnica especialitzada en l’assessorament agrari i agroalimentari

Legalització d’activitats
Granges
Avaluació ambiental
Turisme rural
Valoracions
Estudis d’impacte

Moviments de terra
Sanitat vegetal
Agroindústria
Espais verds
Anàlisis de riscos

Assessorament tècnic
Riscos laborals
DUN-CGE
Traçabilitat
Certificació energètica
Magatzems

Xarxes socials

Notícies

DUN 2019

Tècnics Assessors Agroindustrials t’ajuda a tramitar la DUN 2019. Acabarà el 29 de març (AJUT PRV) o 30 d’abril la resta d’ajuts.